Obraz komórki wirusa grypy covid-19 na jasnym tle

Załącznik 1

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Wierzchnie okrycia np. kurtki dzieci mają przy sobie.
 4. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 10. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 11. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować

Załącznik 2

Procedura organizowania pracy biblioteki szkolnej

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor , uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 4. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego bibliotekarz zakłada przyłbicę lub maseczkę.
 5. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki.

Załącznik 3

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przerwy organizowane są zgodnie z planem zajęć.
 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym, które zostaje podzielone na dwie strefy: 1 strefa dla uczniów klas I –III, 2 strefa dla uczniów klas V – VIII.
 5. W razie niepogody uczniowie spędzają przerwy na korytarzach szkolnych. Korytarz na parterze – wydzielona strefa dla uczniów klas V – VIII, korytarz na piętrze – strefa dla uczniów klas I- III.
 6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 8. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
 9. Na terenie boiska szkolnego nie jest wymagane noszenie osłon nosa i twarzy. Natomiast na korytarzach wymagane jest noszenie osłon nosa i twarzy.

Załącznik 4

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
 7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 8. Dyrektor dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 11. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 13. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

Załącznik 5

Procedura wydawania obiadów w szkole

§1

Przyjmowanie posiłków

 1. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.
 2. Posiłki przewożone są w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.
 3. Osoba wydająca posiłki przyjmuje przywiezione termosy w wejściu do stołówki.
 4. Miejsce wyznaczone na dostarczone termosy jest wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez Dyrektora.
 5. Przed przyjęciem dostawy, osoba przyjmująca jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 6. Przywiezione posiłki w termosach transportowych, przed przekazaniem są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika firmy transportowej i następnie przekazane w miejsce wyznaczone.
 7. Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe
  w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.
 8. Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją jednorazowe środki ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego celu pojemnika oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

§2

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

 1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów uczniom pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.
 4. W miejscu wyznaczonym pracownik wydaje sztućce i obiad uczniom na talerzu wielokrotnego użytku.
 5. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
 6. Po zakończeniu jedzenia, uczeń odkłada talerz i sztućce w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
 8. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką nauczycieli grupy.

§3

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

 1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
 4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.

§4

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

 1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 2. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków.
 3. Dzieci odbierają posiłek i siadają na wyznaczonych miejscach przy stoliku.
 4. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.
 5. 5. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

Załącznik 6

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

Dezynfekcja zabawek i pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek i pomocy dydaktycznych oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.
W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy/ używania dziecka zabawkami/ pomocami przez niego użytymi.
W czasie epidemii zabawki/ pomoce po użyciu przez dziecko są odkładane do indywidualnego pojemnika zabawek/pomocy a następnie są dezynfekowane.

Dezynfekcja

 1. Zabawki/ pomoce powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
 2. 2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki/ pomoce materiałowe i pluszowe zostają usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach.

Każda nowa zabawka/ pomoc dydaktyczna przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana.

Załącznik 7

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej.

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po pracowni bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń pod nadzorem nauczyciela dokonuje dezynfekcji klawiatury i myszki za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

Załącznik 8

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

Przyprowadzanie / odbieranie dziecka do szkoły

 1. Do szkoly rodzic /opiekun przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
 3. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 4. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 5. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego domownicy przebywają na kwarantannie.
 6. Rodzic/opiekun przyprowadzający/ odbierający dziecko do/z placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 7. Rodzic/ opiekun wchodząc do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos.
 8. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów.
 9. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej, w szafce lub w tornistrze ucznia. Uczeń nie może wymieniać się przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 10. Rodzice / opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 11. Nauczyciel szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 12. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym odbierają bezpośrednio rodzice.
 13. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 14. Dzieci dojeżdżające przyprowadza do / odbiera ze szkoły opiekun autobusu/ busu. Przed wejściem do autobusu/ busu dzieci muszą założyć maseczki.

Załącznik 9

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Po zakończonych zajęciach nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci zachowując reżim sanitarny.
 10. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 11. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 12. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 13. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do odrębnego pudełka i dezynfekowane po zakończonych zajęciach.
 14. Po zakończonych lekcjach uczeń przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory potrzebne mu do zajęć i konsultacji

Załącznik 10

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

 1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.
 5. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
 6. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.
 7. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
 8. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
 9. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
 10. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
 11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

Załącznik 11

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

§ 1

Podejrzenie zarażenia u ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

§2

Podejrzenie zarażenia u pracownika

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
  • osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
  • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
  • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,
  • powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
 2. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital
 3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
 4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.
 7. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
 9. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
 10. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
 11. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
 12. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 13. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.